Lapidariet

NAVNENE BAG STENENE I LAPIDARIET

(Opdateret Juli 2019)


I lapidariet anbringes gravsten fra nedlagte gravsteder, som af Menighedsrådet og Stiftet skønnes at have en særlig interesse. Det kan være stenens art og tidstype, og det kan være gravminder over personligheder, som på den ene eller den anden måde har gjort sig særlig bemærket af den ene eller den anden grund. Nogle af personerne er også omtalt på forskellige web-sider, og flere steder i listen er anbragt ”links” til disse steder.

1. SIGRID OG OLE JENSEN

Gårdejer og sognefoged,
Rådalsgaard, Jyllinge
Rådalsgård

Sigrid Jensen f. Sivertsen, fra Pilemosegård, Kirkerup, gift i 1910 med Ole Jensen. De var min farmor og farfar. Jeg husker min farmor som en statelig og bestemt kvinde. Hun holdt af at se mennesker omkring sig og førte et stort og gæstfrit hus. Farfar overtog i 1910 Rådalsgård, Nordmarksvej 49, Jyllinge, efter sin far. (Stamparcellen har i dag adressen Bygaden 20). Farfar var landbrugsuddannet på Dalum og Tune Landbrugsskoler. Deltog ivrigt i landmandslivet og videreførte sin fars tillidsposter i andelsselskaber og foreninger. Havde 6 belgierheste, hvoraf 2 kårede. Var medlem af sogneråd og menighedsråd. I 1931 beskikkedes han som sognefoged efter sin far og blev formand for Gl. Roskilde Amts Sognefogedforening. Byhornet, som fulgte med hvervet, blev overdraget og ses i dag på Museet Færgegården, Frederikssund. Blev ridder af Dannebrog i 1962. Den firelængede gård blev i hans tid ombygget, så den sydlige længe blev fjernet, og udsigten til fjorden med Roskilde Domkirke i horisonten kunne nydes fra stuehuset, som i 1912 blev opført i ny stil. Forældre til min farfar var Niels Jensen, 1850-1935, gift 1879 med Ane Olsdatter, 1854-1928, datter af Ole Jensen, som 1880 sælger Rådalsgården til sin svigersøn. 1892 køber han 28 tdl. land af naboen og lægger det til gården. Arealet udgør i dag Grundejerforeningen Jyllingehøj. 1887-1895 forpagter han præstegårdsjorden og dyrkede således i en årrække 165 tdl. land.


Niels Jensen var sognerådsformand, medstifter af Frederikssund Andelsslagteri, Jyllinge Vandværk og Jyllinge Brugsforening, formand for Vigen Mejeri, tillids- og vurderingsmand for Bondestandens Sparekasse. Venstremand med liv og sjæl. Sognefoged/lægsmand i over 40 år og derfor dekoreret med dannebrogskorset i 1920. Som rentier i aftægtshuset Snæversti 4 kedede han sig og forpagtede igen præstegårdsjorden i en årrække. Bar en stol ud til Bygaden for at konversere forbipasserende og var så afholdt i Jyllinge, at byen ved hans 80 års fødselsdag satte flagallé til hans hus og holdt fest for ham på Hotel Søfryd med fyrværkeri. Selv udtalte han ved festen: Der kommer så mange rendende til mig og er uenige, men jeg siger altid til dem: Forlig jer i al skikkelighed og lad være med at gå til sagfører og retten, for det bliver I bare mere uenige af! Ved hans begravelse omtalte pastor Mathisen ham som en stovt skikkelse, der havde levet et jævnt og muntert, virksomt liv på jord. Slægtens aner og navnet Aare: Aare Pederson, 1694-1771, var søn af Lisbeth, 1674-1754, og Peder, som var krigsbetjent og høvedsmand på Københavns Slot og fik Bidstrup Gård, Roskilde i fæste.
Af Bidstupgårds fæsteprotokol fra 8. maj 1719 fremgår: Jeg, Kay Klinge, Raadmand i den kgl. fri Rigsstad Kiobenhavn, gør herved vitterlig, at haver paa Kiobenhavns høj velædle og velbaarne Magistrats saa og paa bemeldte Stads vegne, Sted og Læst, saasom jeg og hermed skøder og fæster, Aare Pederson, fri karl, barnefødt i Skaane, det Huus i Herringløse, Mads Hansens sidst paaboende og fradøde og hvis enke han igen ægter ……
10. januar 1722 fæstede han af Magistraten tillige Peder Rasmussens gård i Herringløse.
Som 25-årig ægtede han altså enken Maren på 51 år. De fik ingen børn sammen. Hun døde i januar 1737 og 15. februar samme år giftede han sig med Barbara Frantsdatter, 1717-1793. I årene 1739-1764 på Oldhøjgård fødte hun ham 15 børn, hvoraf kun de 5 overlevede de første 2 år.
Navnet Aare stammer fra Aare Pedersons far, som var hvervet som soldat fra byen Åre (som dengang lå i Norge) i krigen mod Sverige, og ikke vendte tilbage til sin hjemby. Derfra forgrener navnet sig til næsten samtlige gårde i Jyllinge og Gundsømagle, men også til Ølstykke, Rørbæk, m.fl.
I direkte linje: Karen Aaresdatter, 1744-1817, Kirsten Jørgensdatter, 1768-1856, begge Oldhøjgård; Aare Pedersen, 1790-1844, Jens Aaresen, 1825-1888 begge Sværdagergård, samt ovennævnte Niels Jensen, Ole Jensen, og tillige min far Mogens Aare Jensen, 1914-1966, alle Rådalsgård.
Jørgen Aare, født Jensen

2. BERTA OLSEN

Søster til Oluf Olsen (Egen sten)
Gårdejer, gammel firlænget gård ved Hellig Kors Kilden.

3. OLUF OLSEN Gårdejer

Sammen med søsteren Berta Olsen (Egen sten)

4. OSCAR ANDERSEN

Logerede hos Anders og Veronica Jørgensen (se 7)


5. ANDERS OG MARGRETHE KNUDSEN

Fiskeeksportør, ejer af fiskeauktionshuset i den gamle havn.


6. ANDERS OLSEN OG HUSTRU KATRINE JENSEN, gårdejere


7. ANDERS OG VERONICA JØRGENSEN

Anders var fiskehandler
Veronica (”Ålemutter”) havde en fiskebutik i Roskilde, og var en meget kendt person i Jyllinge, hvor hun også solgte fisk – ikke mindst ål. Om Veronica går mange historier, ikke mindst om hendes bramfrihed.
https://kulturarv.roskilde.dk/jyllinge-kulturarv/aalekonen-veronica
https://kulturarv.roskilde.dk/kulturarv/jyllinges-fortaellinger


8. RENE JOHNNY NIELSEN

Vers

9. NIELS L. HENRIKSEN

Gårdejer i Jyllinge

10. HENRIK KRISTENSEN

Fisker i Jyllinge

11. EVANUEL OG EDITH KNUDSEN

Evanuel var bådebygger i Jyllinge

12. ANDERS RASMUSSEN


13. CHRISTIAN OG ANNA MARGRETHE LUDVIGSEN

Christian var fisker i Jyllinge

14. VILHELM TH. OG KIRSTEN MARIE JOHANSEN

Vilhelm Johansen var Dannebrogsmand

15. FREDERIK PEDERSEN

Frederik Pedersen var brugsuddeler.
Han ses på et billede i Jyllnge Kvickly

16. NIELS OG ANE NIELSEN, F. VILLUMSDATTER


17. LUDVIG LUDVIGSEN (ugift)

Medvirkede ved arbejdet med Skuldelev Vikingeskibene, Vikingeskibsmuseet i Roskilde
Tekstforfatter til ”Jyllingevalsen” med melodi af Henry Nielsen, også kaldet "Skriveren".
Mere information: https://kulturarv.roskilde.dk/jyllinge-kulturarv/fortaellinger-jyllinge/...
https://kulturarv.roskilde.dk/kulturarv/jyllinges-fortaellinger

18. JENS PETERSEN, ANNA PETERSEN, MARGRETHE SØRENSEN, HENRY

 

19. JENS PETERSEN ”Store Jens”

Fisker, kendt blandt andet fra ”Havnekrigen” i Jyllinge og hans anlæggelse af ”Nordre Frihavn”.
Mere information på https://kulturarv.roskilde.dk/jyllinge-kulturarv/fortaellinger-jyllinge/...

20. NIELS POULSEN HANSEN

 

21. A.C.JØRGENSEN OG MAREN f. AARE-PEDERSEN

Gårdejer i Jyllinge

22. NIELS OG LAURA SIMONSEN

Murer med en stor børneflok.

23. OLUF LARSEN (Familiegravsted)

Fisker, boende på Klinten.

24. EDVARD JENSEN

Iflg www.geni.com: Var en smuk mand. Døde som ung. Da han var ude at tjene, skulle han dele seng med den anden karl på gården: det viste sig, at han havde tuberkulose og smittede Edvard.

25. HJALMAR JENSEN

Iflg www.geni.com: Ugift, var pukkelrygget. Han havde en skuespiller gemt i sig. Boede hjemme hele sit liv. Han ordnede familiens have og have for andre. Lidt af en original. Lavede f.eks. selv sutsko til sin mor, han havde med til sin mor, da hun var indlagt på hospitalet i København.

26. CHR. OG KRISTINE LARSEN

Forpagter af Præstegården

27. LILLE PETER

Anna og Laurits Hansens søn (28)

28. og
29. ANNA OG LAURITS HANSEN

Fisker og Skatterådsformand i Jyllinge

30. NIELS OLSENS FAMILIEGRAVSTED

Gårdejer

31. HANS CHR. ANDERSEN